Integritetspolicy


Integritetspolicy

 

Den 25 maj ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

 

1

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Sylva Skog AB

556637-1075

Näs herrgård, Hosjöjungfrustigen 6

791 46 Falun

 

2

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån

När du är i kontakt med oss (till exempel vid ifyllnad av formulär eller besök på hemsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter som vi samlar in är namn och e-postadress samt information som du väljer att lämna i meddelanderuta.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Vid beställning av tjänst samlar vi in personuppgifter om dig.

De uppgifter som vi samlar in är namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning. Vi kommer också att samla in uppgifter om det objekt där vi kommer att utföra vår tjänst, t.ex. skogsbruksplan, fastighetsdata samt kartmaterial.

 

3

Användning av information

Ärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera ärenden som t.ex. frågor, reklamationer och övriga ärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina ärenden vilket är vårt berättigade intresse.

Utförande av tjänst

Vi behandlar personuppgifter för att fullfölja beställda tjänster. Behandlingen sker för att kunna hjälpa utföra beställd tjänst vilket är vårt berättigade intresse.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår hemsida och våra tjänster. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse för att kunna uppdatera, förbättra och utveckla vår hemsida, service och våra tjänster.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring och skatt. Behandling sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och förhindra brott, t.ex. stöld. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse av att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning.

 

4

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår hemsida, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser det som nödvändigt att dela information i syfta att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

5

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex fakturering eller kundservice) får tillgång till din personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en låst och larmad miljö.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera innehållet på webbplatsen samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

6

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kommunikation med vår kundsupport som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

7

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

1 Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamålen för vilka de samlats in eller behandlats;

2 Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

3 Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

4 Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

5 Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

1 Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

2 Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

3 Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

4 Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

 

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

 

8

Samtycke

Du godkänner innehållet i vår integritetspolicy genom att använda vår hemsida.